luns, 23 de xuño de 2014

Revisións de exames e reclamacións das cualificacións


Ante a disconformidade que poida esixtir acerca das cualificacións de final de curso, facílitámosvos dous modelos para solicitar a revisión de exames e as reclamacións das cualificacións. Lembrade que para que a reclamación sexa válida, debedes indicar, ao menos, unha das razón indicadas nas normas de organización e funcionamento do centro.

Modelo xeral válido para facer as alegacións que cada quen considere oportuno: Modelo xeral

Modelo específico para quen desexe alegar a vulneración de dereitos básicos do alumnado: Modelo específico

PROCEDEMENTO PARA A REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS

Os/as profesores/as ensinarán aos/ás alumnos/as as diferentes probas de carácter escrito que se realicen durante o curso, unha vez cualificadas.

Nas avaliacións finais, establecerase un horario para que por parte dos distintos Departamentos didácticos se proceda a atender as solicitudes de revisión de exames.

Os/as alumnos/as ou os seus representantes legais poderán reclamar, ante a Dirección do centro, nun prazo máximo de 2 días hábiles dende que reciben o boletín, contra as cualificacións finais, cando consideren que a cualificación se outorgou sen a obxectividade requirida debido a:

1.     Inadecuación da proba proposta, dos obxectivos e contidos da materia sometida a avaliación e do nivel previsto na programación polo órgano didáctico correspondente.
2.     Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos.

No suposto de reclamación contra as cualificacións finais, o/a Director/a do centro, logo dos informes oportunos, remitiraas ao Departamento correspondente, que poderá ratificarse na cualificación outorgada ou estimar a rectificación da cualificación reclamada. Neste caso, o/a Director/a do centro ordenará formalmente esta rectificación.

No suposto de que o Departamento ratifique a cualificación e o/a alumno/a siga en desacordo, poderá reclamar por escrito e o/a Director/a remitirá o expediente á Delegación Provincial que, logo do informe da Inspección Educativa, emitirá a resolución pertinente.

No procedemento observaranse os seguintes prazos:

1.     O/a Director/a deberá resolver a reclamación presentada no prazo máis breve posible.
2.     No suposto de que o Departamento se ratifique na cualificación outorgada e o/a alumno/a considere pertinente facer a reclamación, o/a Director/a remitirá á Delegación Provincial, no prazo de 24 horas, o expediente con todos os informes e probas achegados polo/a profesor/a e o Departamento.
3.     Xefe Territorial recibirá o informe da Inspección Educativa e resolverá no prazo máximo de 10 días naturais.
4.     Contra a resolución do Xefe Territorial poderá interpoñerse recurso ante o Director Xeral correspondente, na forma e prazos establecidos na Lei de Procedemento Administrativo.
5.     Da resolución do Xefe Territorial darase comunicación ao Departamento a través do/a Director/a do centro.

As reclamacións sobre cualificacións finais de segundo de Bacharelato deberán realizarse ante a Xunta de Supervisión, seguindo as normas e prazos que ao efecto estableza a CIUG e que se farán públicas todos os anos a través do taboleiro de avisos do centro.